maharishi-mahavidyalaya-panna.jpg

Mahavidyalaya Local Management Committee

Total Knowledge for Everyone
"Let us mould your children’s future and prepare them for leadership in the world"

Mahavidyalaya Local Management Committee

S No. NAME DESIGNATION ADDRESS
1 Rahul Tiwari Principal (Pres.) M.M.V Panna
2 Amit Pathak Lecturer (Mem.) M.M.V Panna
3 Sharmiala Dubey Librarian (Mem.) M.M.V Panna
4 Mukesh Kushwaha Com. Oper. (Mem.) M.M.V Panna